Hochschulen

Seminare Hochschulen

Steuersachbearbeitung - Workshop / Erfahrungsaustausch

22.06.2017 - 23.06.2017 | Hotel Mercure | Hagen
21.06.2018 - 22.06.2018 | Hotel Mercure | Hagen

Steuersachbearbeitung - Workshop / Erfahrungsaustausch

13.11.2017 - 14.11.2017 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin
19.11.2018 - 22.06.2018 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin  

Trennungsrechnung - Workshop / Erfahrungsaustausch

23.03.2017 - 24.03.2017 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin
15.03.2018 - 16.03.2018 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin

Trennungsrechnung - Workshop / Erfahrungsaustausch

04.09.2017 - 05.09.2017 | Hotel Mercure | Hagen 
06.09.2018 - 07.09.2018  Hotel Mercure | Hagen 

Steuersachbearbeitung - Lehrgang - Modul 1 - Besteuerung wirtschaftlicher Aktivitäten

03.05.2017 - 05.05.2017 | Hotel Mercure | Hagen
07.03.2018 - 09.03.2018 | Hotel Mercure | Hagen 

Steuersachbearbeitung  - Lehrgan - Modul 2 - Umsatzsteuer bei Hochschulen - Grundseminar

17.05.2017 - 19.05.2017 | Hotel Mercure | Hagen
11.04.2018 - 13.04.2018 | Hotel Mercure | Hagen

Steuersachbearbeitung - Lehrgang - Modul 3 - Umsatzsteuer bei Hochschulen - Anwendungsfälle

12.06.2017 - 14.06.2017 | Hotel Mercure |  Hagen
16.05.2018 - 18.05.2018 | Hotel Mercure |  Hagen

Steuersachbearbeitung - Lehrgang - Modul 1 - Besteuerung wirtschaftlicher Aktivitäten

13.09.2017 - 15.09.2017 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin
19.09.2018 - 21.09.2018 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin

Steuersachbearbeitung - Lehrgang - Modul 2 - Umsatzsteuer bei Hochschulen - Grundseminar

11.10.2017 - 13.10.2017 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin
10.10.2018 - 12.10.2018 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin

Steuersachbearbeitung - Lehrgang - Modul 3 - Umsatzsteuer bei Hochschulen - Anwendungsfälle

08.11.2017 - 10.11.2017 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin
04.11.2018 - 16.11.2018 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin